Jdi na obsah Jdi na menu
 

Historie školy

Samostatná Základní umělecká škola v Jablonném nad Orlicí byla založena v roce 1993 Městem Jablonné nad Orlicí. Od 1. 9. 1995 přešla škola pod Školský úřad v Ústí nad Orlicí a od 1. 9. 2001 byl zřizovatelem Pardubický kraj. Od 1. 7. 2010 se škola opět vrací ke svému zakládajícímu zřizovateli Městu Jablonné nad Orlicí. Před založením samostatné školy zde byla od roku 1973 pouze detašovaná učebna hry na klavír pod Lidovou školou umění v Lanškrouně.

Studium na ZUŠ je stále důležitým momentem v podchycení talentů a v přípravě pro studium na všech uměleckých školách. Škola rozvíjí talent, znalosti a dovednosti v umělecké oblasti. Připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření. Cílem však není pouze připravovat děti pro uměleckou dráhu, ale především vychovat citově bohatého člověka. Poskytnout základní umělecké vzdělání a rozhled, naučit ho poznávat kulturní hodnoty a vážit si jich.

Školu navštěvují žáci z Jablonného nad Orlicí a dalších 15 okolních obcí (Bystřec, Čenkovice, Dolní Čermná, Horní Heřmanice, Jamné nad Orlicí, Líšnice, Mistrovice, Mladkov, Nekoř, Orličky, Sobkovice, Studené, Těchonín, Verměřovice a Výprachtice).

Ve škole probíhá výuka přípravného a základního studia v hudebním, výtvarném a tanečním oboru podle vzdělávacího programu se stanovenými požadavky bez ohledu na to, jestli žák bude profesionálním umělcem či pouze vzdělaným amatérem. Protože tento typ školy je součástí výchovně vzdělávací soustavy podle školského zákona č. 56l/2004 Sb., je výuka koncipována jako systematické a dlouhodobé vzdělávání v uměleckých oborech podle učebních plánů a osnov. Od 1. 9. 2012 vyučujeme všechny nově příchozí žáky podle Školního vzdělávacího programu.

V hudebním oboru se vyučuje klavír, housle, zobcová flétna, klarinet, saxofon, trubka, tenor/baryton, kytara,  a bicí nástroje. Dovednosti získané v individuálních hodinách žáci dále prohlubují v různých komorních seskupeních, v kytarovém a ve školním orchestru. Ve výtvarném oboru se žáci zabývají různými technikami – malbou, kresbou, grafikou a nejoblíbenější keramikou. V tanečním oboru se žáci zaměřují na současný tanec a klasickou taneční techniku a každoročně se účastní různých soutěží a přehlídek převážně ve scénickém tanci.

Své místo v plánu akcí školy mají pravidelná interní a veřejná vystoupení žáků hudebního a tanečního oboru. V každém školním roce se konají absolventské koncerty, vánoční představení, koncerty školních souborů a orchestrů, koncert žáků, žákovské koncertíky, vystoupení na vernisážích, vystoupení tanečníků „Tanec v rytmu...“ pro MŠ, ZŠ i z okolních vesnic a pro veřejnost, třídní přehrávky, na kterých se rodiče seznamují s výsledky práce učitele a celé jeho třídy. Škola také spolupracuje s městem Jablonné nad Orlicí při zajišťování kulturních a společenských akcí.

Tradicí výtvarného oboru je každým lichým rokem veřejná výstava prací všech žáků ve výstavních prostorách Kulturně informačního centra v Jablonném nad Orlicí a nejlepší práce žáků jsou celoročně vystaveny v prostorách školy. Škola se každoročně zapojuje do soutěží vyhlášených MŠMT pro jednotlivé obory a nástroje v daném školním roce. O všech připravovaných akcích škola průběžně informuje prostřednictvím pozvánek pro rodiče žáků, v měsíčníku "jablonského zpravodaje", na veřejných vývěskách. ZUŠ a na internetových stránkách školy. 

Obrazek

 

Důležitým mezičlánkem je spolupráce rodičů našich žáků při organizačním i materiálním zajišťování řady aktivit, koncertů, výstav a dalších akcí. Z příspěvků Sdružení rodičů finančně podporujeme řadu školních aktivit, jako např. cestovné na různé soutěže, odměny pro soutěžící ve školním kole, zájezdy na koncerty, noty pro hudební obor, fotografie a tabla absolventů, upomínkové předměty pro absolventy, kostýmy pro taneční obor, modelářskou hlínu a glazury pro výtvarný obor, atd. 


Je velkou radostí všech pedagogů být po mnoho let přítomen procesu, kdy se z malého človíčka, žáčka stává dospělý člověk s laskavým a chápajícím pohledem na svět i na život, se všemi problémy, které přináší. Velká síla je v umění a ne nadarmo se říká, že jeho prostřednictvím se dorozumíme na celém světě a se všemi národy. Každý, kdo se začne věnovat hudbě nebo jinému druhu umění (přestože ho nebude provozovat profesionálně), má větší předpoklad prožít bohatší život.